Zelená úsporám

Program Nová zelená úsporám je zaměřený zejména na stavební úpravy stávajících objektů rodinných domů. V programu Nová zelená úsporám lze čerpat finanční prostředky na níže provedená opatření:

1.Zateplení obvodových stěn objektů

2.Zateplení střešních konstrukcí včetně proplacení příslušné části dotace na realizaci vnitřních podhledů

3.Výměnu výplní otvorů (oken a dveří)

4.Zateplení podlah na terénu včetně realizace potěrů

5.Zateplení stropů a ostatních konstrukcí

6.Instalaci rekuperační jednotky

7.Instalaci fototermických panelů

8.Instalace fotovoltaických panelů

Jsme schopni vyhotovit všechny potřebné dokumenty a vyřídit dotaci za Vás. Ing. Tomáš Janáček je energetický specialista vedený na MPO pod číslem 1426 a autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod číslem autorizace ČKAIT 1103916. Vlastními silami provádíme energetické posudky a projekty, které jsou nutné pro doložení úspor tepla na vytápění pro potřeby tohoto dotačního titulu.

Průměrná výše dotace na podporovaná opatření pro rodinné domy je 260 000 Kč.

Co musí splňovat rodinný dům, aby měl nárok na získání dotace:

1.Rodinný dům musí být zkolaudován před 1.7.2007

2.V katastru nemovitostí musí být nemovitost vedena jako rodinný dům (nemůže se jednat např. o rekreační objekt, či hospodářskou budovu atd.)

3.Na majitelé RD nesmí probíhat exekuční řízení

Částky, které lze získat na podporovaná opatření

Typ konstrukce, či technologie

A0 a A1

(Kč/m2)

A2

(Kč/m2)

A3

(Kč/m2)

Obvodová stěna

500

600

800

Střecha

500

600

800

Výplně otvorů (okna dveře)

2100

2750

3800

Podlaha na terénu

700

900

1200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

Instalace rekuperace

Výše podpory až 100 000 Kč

Instalace fototermických panelů

Výše podpory až 50 000 Kč

Instalace fotovoltaických panelů

Výše podpory až 150 000 Kč

Tabulka s výší podpor u stavebních úprav stávajících rodinných domů.

Oblast podpory A.

Lze žádat i na nové technologie vytápění

Typ zdroje vytápění

C1

(současně s dotací v oblasti A)

C2

(U rodinných domů kde měrná roční potřeba na vytápění nepřesáhne 150 kWh*m2*rok-1)

Poznámka

 

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva

50 000 Kč

40 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

100 000 Kč

80 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem

50 000 Kč

40 000 Kč

 

Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva

50 000 Kč

40 000 Kč

 

Tepelné čerpadlo voda–voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Tepelné čerpadlo země–voda

100 000 Kč

80 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

75 000 Kč

60 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Plynový kondenzační kotel

18 000 Kč

15 000 Kč

Musí splňovat požadavky na Ekodesign.

Napojení na soustavu zásobování teplem

40 000 Kč

30 000 Kč

CZT

Oprávnění příjemci dotace
Majitelé objektů k bydlení (rodinné a bytové domy):
fyzické a právnické osoby – vlastníci RD a BD, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Majitelé objektů veřejných služeb:
(sociální a vzdělávací sféra – školy, školky, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, kulturní domy, sportovní a multifunkční zařízení, atp.): obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, Česká republika - prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti.

Důležitá poznámka: Lze získat dotace na podporovaná opatření i dva roky zpětně. Pokud se podá žádost o dotaci dříve, než-li uplynou dva roky od realizace opatření (např. zateplení fasády, či výměny oken atd.) lze i tyto výdaje uplatnit a jejich příslušná část bude proplacena. Výrobky (zateplaní, nová okna atd.) však musí být v souladu s tepelně izolačními požadavky dle dotačního programu.

Provádíme také vyřízení dotace a energetické posudky na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Jedná se o oblast podpory B.

Oblast podpory

Popis

 

Výše podpory

(Kč za jeden dům)

Poznámka

 

B.1

Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000 Kč

Maximálně 350 m2 energeticky vztažné plochy.

B.2

Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000 Kč

Maximálně 350 m2 energeticky vztažné plochy.

Výše dotace, kterou lze získat na jeden rodinný dům v oblasti podpory B.

Ceník zelená úsporám

Na práce spojené s vyhotovením energetického posudku, projektové dokumentace a žádosti o dotaci se všemi přílohami je možno získat samostatnou dotaci až ve výši 25 000 Kč. I tyto práce jsou tedy uznatelným nákladem.

Naše cena za zaměření objektu, návrhu vhodného opatření (po konzultacích s klientem), vyhotovení projektové dokumentace, provedení energetického posudku, vyplnění žádosti se všemi přílohami a předání projektu s posudkem (elektronicky a v papírové podobě) na fond se pohybuje v rozmezí od 30 000 Kč do 39 000 Kč.

Klient tedy po odečtení dotace na projekt, která je až 25 000 Kč platí z vlastních peněz 5 000 Kč až 14 000 Kč. Za tuto částku získá řádově až stovky tisíc korun.

Upřesnění ceny záleží na členitosti rodinného domu, počtu podlaží, kvalitě výchozích podkladů (zda-li existuje původní projektová dokumentace domu) atd. Jsme plátci DPH. V cenách je DPH již obsaženo. Ceny jsou tedy konečné. Naše práce končí získáním akceptačního dopisu, kde má klient jistotu rezervovaných peněz na účtu Fondu životního prostředí na klientovo jméno. Po doložení realizace (faktur, soupisu faktur, prohlášení stavebního dozoru atd.) budou klientovy proplaceny peníze. Klient dostane peníze po doložení realizace podporovaných opatření. Pokud bude chtít klient s doložením realizací podporovaných opatření pomoci (vyhotovení soupisu faktur, prohlášení stavebního dozoru atd.) lze za částku 6000 Kč dokumenty připravit. Poskytujeme klientům i zdarma vzory těchto dokumentů. Většina klientů si doložení podpory je schopna podle vzorů zajistit sama.