Spolupráce s FAST

Spolupráce s Fakultou stavební

Po jednání s panem prof. Ing. Radimem Čajkou, CSc., děkanem Fakulty stavební, došlo k podpisu rámcové smlouvy o spolupráci s Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava. . Smlouva umožňuje propagaci projektu, odborné konzultace s pedagogy a nábor studentů všech ročníků fakulty stavební.

Chceme umožnit studentům, aby stavbu drobného charakteru (chodníky, dětská hřiště, změny dispozice v bytech a domech, sanační úpravy atd.) naprojektovali pod kontrolou odborně způsobilé osoby, jednali s úřady, následně sami realizovali (samozřejmě s pomocí zkušeného řemeslníka) a předali dílo investorovi. Studenti si budou moci vyzkoušet celý proces výstavby a zejména uvidí úskalí mezí projektem a následnou realizací. Dle mého názoru bude tato zkušenost pro studenty obrovským přínosem. Pokud si studenti již ve školních lavicích projdou celým procesem výstavby a porozumí mu, budou moci svoje znalosti a vědomosti uplatnit v profesním životě na mnohem větších stavbách.

            Studenti obdrží potvrzení o absolvování praxe a budou finančně ohodnoceni. Finanční ohodnocení studentů přispěje k získání větší motivace. Všechny atributy jako jsou kvalitní pracovní podmínky, spolupráce s odborníky z praxe, přímý kontakt s investorem atd. přispějí k rozvoji praktických zkušeností a dovedností studentů.

           Panu děkanovi se myšlenka zapojení studentů do praxe velice líbí. Projekt, který umožňuje studentům projít si všemi procesy projektové přípravy vlastního projektu, jednáním s úřady, realizací a předáním díla investorovi je dle mého názoru jedinečný a nikde jsem se s ničím podobným nesetkal. Nejedná se tedy o pouhou kopii nebo vylepšení již fungujícího projektu.

            Dovoluji si zdůraznit, že jak v projektové fázi, tak v realizační fázi budou studenti pod odborným dohledem. Projekty budou kontrolovány mnou a odborníky z fakulty stavební. V průběhu realizace stavby budou studenti pracovat pod vedením zkušených řemeslníků v daném odboru. Řemeslníci budou dělat nejodbornější práci a vysvětlovat studentům pracovní postupy. Veškeré záruky za provedení díla samozřejmě bereme na svoji vlastní zodpovědnost.

Ve spolupráci s fakultou stavební lze použít, již v projekčním návrhu, řadu inovací, které zásadním způsobem ovlivní užitnou kvalitu staveb. Studenti musí ve svých návrzích brát v potaz i využití místních zdrojů a stavebních materiálů. Na fakultě stavební dochází k výzkumu a vývoji ve všech disciplínách stavebnictví. Poznatky z výzkumu a vývoje se mohou v určité míře přímo aplikovat na vybrané drobné stavby. Samozřejmě jen pod podmínkou, že zvýší užitnou hodnotu staveb a budou v cenových relacích, které jsou srovnatelné s tradičními technologiemi a stavebními materiály. Na půdě univerzity působí Výzkumné energetické centrum, se kterým chceme navázat spolupráci.