Průkazy energetické náročnosti

Co je průkaz energetické náročnosti budovy. Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, která začne platit od 1. 1. 2013 zásadním způsobem rozšiřuje okruh případů, kdy je nutno dokládat průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy slouží zejména pro posouzení budovy z hlediska energetické náročnosti a následné spotřeby energie. Dovoluje provést jednoduché srovnání budov z hlediska nároků na spotřebu energií a následně nákladů potřebných pro provoz budovy. Průkaz ocení jak majitelé a uživatelé budovy, tak i realitní kanceláře a zájemci o koupi či pronájem domů. Může sloužit jako jeden z nástrojů pro stanovení výše kupní ceny nebo nájmu. Průkaz energetické náročnosti budovy bude nutno doložit: - při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov od 1. 1. 2013, - při prodeji budovy nebo její ucelené části od 1. 1. 2013, - při pronájmu budovy od 1. 1. 2013, - pro budovy užívané orgány veřejné moci (státní správy, samosprávy atd.) s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 od 1. 7. 2013. Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny v těchto případech: - u budov s celkovou energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2 (stavby drobného charakteru), - u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče, - u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, - u staveb pro rodinou rekreaci, - u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok, - při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely. Ceník průkazů energetické náročnosti pro rodinné domy, byty a ostatní stavby bude dodán dle konkrétního zájmu a potřeb investora. S velkým počtem průkazů energetické náročnosti dojde ke snížení ceny. Díky úzké spolupráci se studenty a podrobné kontrole při tvorbě průkazů, bude dosaženo velice kvalitních výstupů za příznivé ceny. Studenti budou provádět pouze dílčí výpočty. Vlastní zadávání hodnot a výstupy ze softwaru budou v plné kompetenci odborně způsobilé osoby. Řada, zejména starších nemovitostí, nemá zpracovanou projektovou dokumentaci. Pro tvorbu průkazů energetické náročnosti se tedy bude muset v některých případech provádět i zaměření původního stavu objektu. Zaměření původního stavu objektu, vypracovaní jednoduchých půdorysů a určení materiálových charakteristik stavby pro potřeby vypracování štítků bude kalkulováno zvlášť.